Werkwijze

Je kunt je telefonisch of per mail aanmelden. Een verwijzing, bijvoorbeeld van een huisarts, is niet nodig. Samen plannen we dan een geschikte datum voor het intakegesprek.

Tijdens het intakegesprek inventariseer – en onderzoek ik welke knelpunten je ervaart en welke veranderingswensen er bij je zijn. Daarbij komen gezin van herkomst, huidige leefsituatie, relaties en gezondheid aan de orde. Soms is een verlengde intake wenselijk om een volledig beeld te krijgen.

Samen met jou stel ik vervolgens een behandelplan op, waarin de hulpvragen, de werkdoelen, het aantal gesprekken en de werkwijze komen te staan.

Gedurende het hulpverleningscontact vindt een voortdurend evalueren en afstemmen plaats, waarbij het opgestelde plan kan worden bijgesteld.
De duur van de hulpverlening hangt af van de aard – en de ernst van de problemen.

Mijn manier van werken kun je eclectisch noemen – ik werk vanuit verschillende methodieken en methoden en kijk daarbij naar de klachten waarmee mensen zich aanmelden en de persoon zelf.
Kenmerkend voor mijn manier van werken: persoonlijk – en gelijkwaardig contact, gedreven, oprecht betrokken, deskundigheid waarborgend, zien van mogelijkheden en eigen kracht, enthousiasmerend, resultaatgericht en integer.

Methodieken waarin ik specifiek geschoold ben (Post HBO – opleidingen dan wel een ander cursustraject) en waarmee ik dan ook veel werk zijn:

– Rationeel Emotieve Therapie (RET),
– Triple P (Positief Pedagogisch Programma) niveau 2 en 3
– SchoolgerichtMaatschappelijk Werk (SMW)
– Outreachende Hulpverlening
– Oplossingsgericht werken
– Psycho-pathologie binnen het Algemeen Maatschappelijk Werk en
– Ontwikkelingspsychologie/Levenslooppsychologie
– Gecompliceerde rouw – diagnostiek en behandeling.
– Cursus ‘Geen paniek’- leren omgaan met paniekklachten
– E-Health
– KOP-model

Ik ben aangesloten bij de NFG , RBCZ, LV POH-GGZ en het Registerplein en voldoe aan de kwaliteitseisen van deze beroepsverenigingen. Tevens val ik daarmee onder het onafhankelijke klacht- en tuchtrecht van deze beroepsverenigingen. Conform de Wkkgz is PMWE aangesloten bij een erkende klachtenfunctionaris en Geschillencommissie.

Mocht u om wat voor reden ook, niet tevreden zijn over mij als hulpverlener, kunt u bij de vertrouwenspersoon van de NFG een klacht indienen.

Structureel neem ik deel aan intercollegiale toetsing ter toetsing en bevordering van mijn deskundigheid.