Skip to content

AVG – uw persoonsgegevens en uw privacy

Algemeen:

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt voor het verwerken van persoonsgegevens.

Bij PMWE kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

Uiteraard blijven de gesprekken die we voeren vertrouwelijk. Als zorgverlener ben ik gebonden aan strikte geheimhouding en is het besprokene binnen de consulten van mijn kant verzekerd van privacy.

De plichten van PMWE:

PMWE is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt.
Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening
  • voor doelmatig beheer en beleid
  • voor facturering
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener of via de website
 • PMWE en daarmee uw zorgverlener heeft zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang
 • PMWE heeft verwerkersovereenkomsten afgesloten conform de AVG met partijen die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Uw dossier is het eigendom van PMWE en de bewaartermijn van deze gegevens is conform de wet- en regelgeving in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling).

PMWE streeft er naar alleen gegevens te vragen, te bewaren en of te gebruiken die minimaal nodig zijn voor het optimaal zorg te kunnen verlenen.

Uw rechten als betrokkene:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden
 • Het recht op inzage en afschrift (tegen kostprijs) van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad)
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw (medische) gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

U bent natuurlijk zelf verantwoordelijk voor de volledigheid – en juistheid van de door u verstrekte gegevens.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden:

PMWE en dus uw zorgverlener heeft de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke (en gerichte) toestemming nodig heeft. U wordt bovendien vooraf geïnformeerd over welke informatie aan derden gecommuniceerd wordt en datzelfde geldt tevens voor het opvragen van informatie bij derden. In zeer uitzonderlijke situaties, zoals crisissituaties, kan het noodzakelijk zijn hiervan af te wijken; ook in die situaties kunt u vanzelfsprekend rekenen op de grootst mogelijke zorgvuldigheid van handelen.

Website
Deze website wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden gebruikt. Er wordt geen gebruik gemaakt van tracking cookies en/of andere tracking mogelijkheden waarbij uw persoonsgegevens worden verzameld.

Tot slot:

Bovenstaande beschrijving is een weergave in kort bestek van de voornaamste regelingen van de AVG. Deze beschrijvingen is afgeleid van het model ‘PMWE Privacyreglement – NFG hulpverlener’. Bij twijfel prevaleert dit modelreglement boven de bovenstaande beschrijvingen. U kunt dit document hier inzien.

Disclaimer